Echoes of echo — Ekon av eko

AllArtNowLab in collaboration with Konstframjandet Värmland would like to invite you to the opening of ”Echoes of echo” an exhibition featuring the work of artists:Vernissage: Friday, 18 March, 16:00-19:00 pm

Annie Jonasson
Johanna De Verdier
Marcus Wallström

Ekon av eko

I mitten av en avfolkningsbygd längs väg 61 i Värmland syns resterna från ett sågverk som tystnat och stundtals dundrar en lastbil full med nyfälld skog förbi strax över hastighetsgränsen. Byn Brunsberg existerar i ett landskap som definieras av en industri som kommit att bli ryggraden i den svenska ekonomin – skogsbruket. Här ligger Skogforsk – en forskningsstation som sedan 1950-talet forskat kring trädförädling och fröproduktion, men som nu är under avveckling. Skogforsks verksamhet och dess intima relation till skogsbruket har lämnat tydliga spår på platsen och även hos lokalbefolkningen. Sommaren 2021 bjöd Konstfrämjandet Värmland som en del av projektet “Skogen mellan oss” in tre konstnärer – Marcus Wallström, Annie Jonasson och Johanna de Verdier – att bo och arbeta på Skogforsk. Verken i utställningen uppkom i samband med detta residens och reflekterar över de erfarenheter och frågor som uppstod under vistelsen, en konversation med de ekon som ger platsen dess betydelse. Platsen och skogens berättelser och de spår historien lämnat i bygdens minne vidgas – och friktionen mellan äganderätt, industri, allemansrätt och människor som lever och bor i trakten blir tydlig. I den framtida berättelsen är skogens egna ekologi den viktigaste delen.

Echoes of echo

In the midst of a village based just off road 61 in Värmland one can see the remains of a sawmill that has long been silenced, and occasionally a truck loaded with recently logged trees roars by just over the speed limit. The village Brunsberg exists in a landscape that has been defined by an industry that has become the spine of the Swedish economy – forestry. Here lies Skogforsk – a research station that since the 1950’s has been conducting research that mainly aims to produce more “effective” strains of fir and pine trees, essentially trees that would grow fast while retaining high wood density. The station has been liquidated but its activities and its intimate relationship to the forestry industry has left distinct physical traces in the village – but also in the minds of the local population. During the summer of 2021 Konstfrämjandet Värmland invited 3 artists to live and work at Skogforsk for four weeks as a part of their project “Skogen mellan oss” (“The Forest Between Us”) – Marcus Wallström, Annie Jonasson and Johanna de Verdier. The work in this exhibition was created in relation to the residency and reflects upon the experiences and questions that emerged during this period, a conversation with the echoes that gives the location its importance. The stories of the location, the forest and the traces that history has left in the memory of the village is expanded; the friction between ownership, industry, public access rights and local residents is clear. In the future story the forest’s own ecologies have the most important role.

Visa alla