OPTICAL EMOTIONS // NISRINE BOUKHARI

Optical Emotions is an exhibition that crystallises an essence of our present time.

Amidst the growing divisions, biases, and hostility that plague our world, there is a deep longing for collective introspection. In this contemplative moment, the spirit of our innermost sentiments intertwines with the outward expression of emotions that unfurl upon the world's stage.

The notion of emotions is a complex and fundamental aspect of human experience. Emotions are psychological and physiological states that arise in response to various stimuli, such as thoughts, events, or external situations. They are a crucial aspect of the human experience, shaping our perceptions, actions, and well-being.

Emotions are adaptive mechanisms that help us navigate our environment and make decisions. They provide valuable information about our needs, desires, and the significance of events.

Yet, as humanity boasts of progress and enlightenment, the fabric of our existence is still marred by intractable conflicts, ceaseless schisms, and never-ending wars. The paradoxical question disturbs our intellectual and moral sensibilities: how can we, as aspiring beings, continue to embark on this course, ostensibly evolving while relentlessly descending into the abyss of discord?

The traditional notion of war, as confined to showing hostilities between nations, morphs under the weight of contemporary complexity. It now assumes an insidious form—one that infiltrates the very fabric of societies, fuelling internal battles within the self. This new form of warfare is a constant threat, one that cannot be ignored.

Optical Emotions is an exhibition that crystallises an essence of our present time. An experience unfolds, wherein emotions are given tangible form within the artistic medium, inviting us to go through the intricate passages of our innermost being. These visual narratives implore us to take time for introspection to unearth the secrets of our emotional landscape that resonate profoundly within us at this very moment.

The idea of optical Emotions aligns with the concept of synaesthesia, where one sensory experience triggers another unrelated sensory experience. Assigning shapes or colours to emotions might help individuals express and understand their emotions more tangibly.

Encounter the mirrors reflecting the multiple facets of your existence and engage in a dialogue with yourself, for it is in the space between contemplation and perception that transformative insights blossom forth.

Mitt i den växande splittringen, fördomar och fientlighet som plågar vår värld, finns det en djup längtan efter kollektiv introspektion. I detta kontemplativa ögonblick flätas andan i våra innersta känslor samman med det yttre uttrycket av känslor som utspelar sig på världens scen.

Mitt i den växande splittringen, fördomar och fientlighet som plågar vår värld, finns det en djup längtan efter kollektiv introspektion. I detta kontemplativa ögonblick flätas andan i våra innersta känslor samman med det yttre uttrycket av känslor som utspelar sig på världens scen.

Begreppet känslor är en komplex och grundläggande aspekt av mänsklig erfarenhet. Känslor är psykologiska och fysiologiska tillstånd som uppstår som svar på olika stimuli, såsom tankar, händelser eller yttre situationer. De är en avgörande aspekt av den mänskliga upplevelsen, som formar våra uppfattningar, handlingar och välbefinnande.

Känslor är adaptiva mekanismer som hjälper oss att navigera i vår miljö och fatta beslut. De ger värdefull information om våra behov, önskningar och händelsernas betydelse.

Ändå, när mänskligheten skryter av framsteg och upplysning, är väven i vår existens fortfarande försämrad av svårlösta konflikter, oupphörliga schismer och aldrig sinande krig. Den paradoxala frågan stör våra intellektuella och moraliska känsligheter: hur kan vi, som blivande varelser, fortsätta att inleda denna kurs, skenbart utvecklas samtidigt som vi obevekligt stiger ner i oenighetens avgrund?

Den traditionella föreställningen om krig, som är begränsad till att visa fientlighet mellan nationer, förvandlas under tyngden av samtida komplexitet. Den antar nu en lömsk form – en som infiltrerar själva samhällenas struktur, och underblåser interna strider inom jaget. Denna nya form av krigföring är ett konstant hot, ett som inte kan ignoreras.

Visa alla