Rörelsens andning

Ett möte med Arbetarrörelsen Arkiv (ARAB) och konstnärers praktik som öppnar dörrar för framtida omfamningar.

Konstfrämjandet Värmland har bjudit in utställningen Rörelsens Andning som producerades 2021. Utställningen är ett konstnärligt projekt där ett antal konstnärer* bjöds in av konstnär/kurator Patrik Krestscheck till Arbetarrörelsens Arkiv (ARAB). Ur detta möte med ARAB och konstnärernas praktik korsas arbetarrörelsens historia och samtiden, en start på ett möte som vi vill se mer av. Utställningen visas på Bergslagsgatan 11 i Karlstad sedan ett finissage med samtal om konsten och arkiv på Erlandergården i Ransäter, Välkommen.


Rörelsens andning

Under en studiecirkel på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) om en utgallrad pedagogisk ljud- och filmsamling från Brunnsviks Folkhögskolas biblioteksarkiv har utställningen Rörelsens andning arbetats fram. Tillsammans har dokumentärfilmaren *Zara Arrehed, konstnären Heidi Edström, konstnären Linnea Hansander, kompositören Hannah Federley Holmkvist och konstnären Josefina Malmegård under konstnärlig ledning av konstnären Patrick Kretschek regelbundet träffats för att undersöka hur arkivet som mötesplats kan fungera i relation till ett konstnärligt arbete. Utifrån sina egna konstnärliga praktiker har de sökt ingångar i samlingen och därifrån arbetat sig vidare in i arkivet på ARAB. Utställningen Rörelsens andning är resultatet av studiecirkeln och projektet har drivits inom ramen för det konstnärsresidens Patrick haft på ARAB mellan hösten 2019 och våren 2021. Utställningen är ursprungligen gjord platsspecifik för biblioteksrummet på ARAB men har anpassats efter Konstfrämjandet Värmland utställningsrum.

Cirkeldeltagarna är alla före detta Brunnsvikselever och studerade konst på folkhögskolan mellan åren 2010 och 2013. Därifrån delar de erfarenheten av den i media omdebatterade flytt som Brunnsviks Folkhögskola genomgick 2012–2013 och som för eleverna innebar en serie omtumlande händelser vilka kulminerade i att Sveriges största folkhögskolebibliotek plockades ner och under en tid försvann. När en ny skolledning valde att återvända med undervisning på Brunnsvik 2018 och återupprätta skolans bibliotek, blev en konstnärlig återkoppling till platsen möjlig. Händelserna på Brunnsvik förenar arbetsgruppen även om alla verk inte handlar om det.

Grundarna till Brunnsviks Folkhögskola (anno 1906) Karl-Erik Forsslund, Uno Stadius och Gustaf Ankarcrona var pionjärer. De verkade i en tid runt 1900-talets början där nya folkbildande idéer fick allt bredare stöd och gavs stor plats i konkret form. Skolans dåvarande elever gjorde ofta stora klassresor efter utbildningen och det var inte ovanligt för elever med arbetarbakgrund att få inflytelserika positioner i samhället, vissa slutade till och med som riksdagsledamöter. Historikern Jonas Söderqvist talar om att den sociala rörligheten skiljde Brunnsvik från de flesta samtida skolor och kanske därför har den historiskt sett haft betydelse för arbetarrörelsen som en tillåtande plats med utrymme för att utveckla nya tankar. Att den första LO-skolan och initiativet till Arbetarnas Bildningsförbund ABF togs där kanske vittnar om det.

Studiecirkeln på ARAB har som konstnärlig metod lekt med tanken att ställa sig längst fram i ett historiskt skeende och där aktivt forma det i samma anda som grundarna av Brunnsviks Folkhögskola. Rörelsens andning ställer frågor om en folkrörelses livscykel och var i den vi befinner oss idag. Utan tydliga svar samlar utställningen ett kollektiv av konstverk som tillsammans letar efter vad en folkrörelse är idag, var den tidigare har varit och vad den bär med sig för möjligheter, men även risker, åt framtiden.

Patrick Kretschek

Genomfört med stöd av Konstnärsnämnden
Utställningsersättningar från Folkrörelsernas Konstfrämjande

Grafisk Form Lina Forsgren

Om Brunnsviks folkhögskola

Brunnsviks Folkhögskola är arbetarrörelsens första folkhögskola och grundad 1906 vid sjön Väsmans strand i Ludvika. Skolan har haft stor betydelse för bildning inom arbetarrörelsen och har fungerat som ett bildningscentrum under mer än ett sekel. Brunnsvik har fyra röda trådar: Folkbildning för jämlikhet, en mer deltagande demokrati, kulturell allemansrätt och hållbarhet. Idag finns de även i Borlänge och Gävle och huvudmän är ABF, LO och arbetarrörelsen i Dalarna. Skolans uppdrag är att vara en pedagogisk resurs för både enskilda individer och folkrörelser. Det betyder idag bland annat allmänna kurser, musiklinjer, en lång folkbildningslinje, kurser för fack & folkrörelser, utbildningar i pedagogik och ledarskap, konstutställningar samt det största folkhögskolebiblioteket i landet.


Finissage

”Konsten och Arkiven”

Konstnärer samtalar om sin konstnärliga praktik i arkiven för att undersöka historien och samtiden.

Hur ser arbetarrörelsens på sitt arbete med arkiv och historia? Hur ser intresset ut i arbetarrörelsen för lyfta arkiven i ett kritiskt och utvecklande perspektiv? Kan den konstnärliga praktiken mötas med arbetarrörelsen och kulturpolitiken? Kan idéer formas genom möten i konstnärliga praktiker som en del av identitetskapande för folkrörelser och folkbildningen.

Erlandergården, Ransäter 3 september kl 14.00
Välkommen

Visa alla