UP YOURS – KÄNSLOR

UP YOURS - KÄNSLOR innehåller abstrakt måleri som leds av känslor där intuitionen, begränsningar och flödet styr. Bortom det tillrättalagda har jag låtit känslor styra det själsligt abstrakta, som rytm och flöde, det som inte går att definiera, ända tills känslan tagit slut. Förenklat men ändå mer komplext, där det svåra har varit att sluta i tid.

Det krävs ett visst mod att jobba abstrakt. Dagsstatus, stämningen och sinnet har påverkat uttrycket på målningarna. Årstiden, ljuset och känslan i kroppen där och då. Nyanserna och strukturerna i färgen påverkas av ljuset och skuggan som förändrar intrycket.

Jag har målat när jag varit irriterad, retlig, orolig och ångestfylld, men även när jag varit energifylld, glad och rastlös. Kan man illustrera sitt humör? Som vågor, som moln som förändras från stilla lugna till livliga, vilda beroende på hur vinden ligger på. Varje verk har en känsla, en flyktig som kom och gick.

Sedan 2016 har jag jobbat med ett offentlig gestaltning till utbyggnad, ett trapphus på nio våningar på SÖS, Södersjukhuset i Stockholm. Det är en splashmålning med färgfält i nyanser av rosa, rött och orange som flyter samman och rinner till skira detaljer. Vissa ytor har fragment med struktur och transparens som avslöjar de underliggande nyanserna med färgskiftningar. Andra delar påminner om moln i sitt uttryck. Verket kommer innehålla flera ytor där färgen har flödat och rinner. Flödet går uppåt. Verkets namn är “UP Yours” , med en aggressiv känsla av puls passion, glöd, kamp och kraft som vänds mot sjukdomar som bekämpas på Södersjukhuset.

Verket finns på plats från och med februari 2019 och är 5 meter bred och 34 meter hög.


Up Yours – Feelings
abstract painting led by emotions where intuition, limitations and flow.
I have let feelings control my work in a soullike, abstract way where rhythm and flow has the control, which can not be defined until the feeling is over. Simplified but still more complex, where the difficult has been to end in time. There is a certain courage to work abstractly. Date status, mood and mind have affected the expression of the paintings. The season, the light and the feeling in the body every now and then. The nuances and structures of the color are influenced by the light and the shadow that change the impression.

I’ve painted when I’ve been annoyed, legitimate, worried and anxious, but even when I’ve been energized, happy and restless. Can you illustrate your mood? Like waves, like clouds that change from still calm to lively, wild depending on how the wind is on. Every work has a feeling.

Since 2016 I have worked with a public commission at SÖS, Södersjukhuset, Stockholm. It’s a splash painting with color fields in shades of pink, red and orange that flow together and flow into the skier details. Some surfaces have fragments of structure and transparency that reveal the underlying shades of color changes. Other parts resemble clouds in their expression. The work will contain several surfaces where the paint has flowed. The flow goes upwards. The name of the work is ”UP Yours”, With an aggressive sense of heartfelt passion, glow, struggle and power directed against diseases that fight at SÖS.
The work is placed February 2019 and it is 5 meters wide and 34 meters high.

Visa alla